Általános adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda, önálló képviselője Pölösné Csanádi Györgyi egyéni vállalkozó (9400 Sopron, Széchenyi tér 19., a továbbiakban, Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ezen tájékoztatóban, valamint az európai és a hazai jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a http://polosingatlan.hu/adatvedelem/ címen. A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdése esetén, kérjük, az info@polosingatlan.hu e-mail címen keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda tevékenységét szabályozó adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2009. évi LXXVI. törvény – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;

54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet – a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről;

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet – a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

3. FOGALOM MAGYARÁZATOK

 • Adatfeldolgozó”: az adatkezelő nevében és utasítására személyes adatokat kezelő személy, szervezet, vagy vállalkozás.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, így: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, meg-változtatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb.
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, vagyis Ön.
 • Érintett hozzájárulása: az érintett – vagyis Ön, – miután megfelelően tájékoztatták önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez, ami lehet írásos nyilatkozat vagy konkrét félreérthetetlen cselekedet is.
 • Jogos érdek: valamely vonatkozó jogszabállyal összhangban levő indokkal alátámasztott az adatkezelőnél, vagy más személynél adatkezeléssel járó és ezzel az adatkezeléssel közvetlen kapcsolatban álló, konkrétan meghatározott, létező előny. A vonatkozó konkrét meghatározásokat az 5.pont és alpontjai tartalmazzák
 • Megfelelő tájékoztatás: az az információ közlés, amely során ismertetik Önnel a jogait, tájékoztatják a hozzájárulása megadásának, megtagadásának, vagy az Öntől várt személyes adatok elmaradásának lehetséges következményekről.
 • Személyes adat: Önre vonatkozó bármely információ, amely alkalmas a beazonosítására; például a neve, száma, helymeghatározó adata, online azonosító adata, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális helyzetére vonatkozó egy vagy több adata.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda tevékenységének adatkezelései az alábbiakon alapulnak:

 1. érintett hozzájárulásán, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. szerződés teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont;
 3. adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont;
 4. az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;

Az érintett – vagyis az Ön – hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a felvett adatokat további, külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti, amennyien ez jogi kötelezettség teljesítése céljából, avagy az adatkezelő vagy az érintetten kívüli személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük partereinket.

Az adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személynek csak jogszabályi rendelkezés esetén adja át, vagy ha Ön ahhoz a megfelelő tájékoztatását követően előzetesen hozzájárult.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adatait adja meg, akkor, mint adatközlő kötelessége az érintettől az adatközlésre vonatkozó hozzájárulását beszerezni, és az érintettet – dokumentált módon – tájékoztatni arról, hogy a szerződésében foglalt feladatainak ellátása érdekében a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda kezeli az érintett személyes adatait. Az érintettnek adott tájékoztatóban ki kell térnie az adatkezelési folyamatban meghatározott tevékenységnek megfelelő, az alábbiakban részletezett adatkezelési szabályokra.

Adatfeldolgozók:

Személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Tárhely.EU Szolgáltató Kft.

1144 Budapest,
Ormánság u. 4.

e-mail fiók kiszolgálása,

az e-mail fiókhoz kapcsolódó tevékenységek biztosítása

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

weblap figyelő analitika biztosítása

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.Azokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kezelhetik.

5. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

5.1. Ingatlanközvetítés, bérbeadás

Az adatkezelési folyamat célja: A tulajdonos(ok), mint megrendelő(k) tulajdonában lévő ingatlanok eladása, bérbeadása.

Az érintettek köre: bárki, aki, vagy amely szervezet képviselője a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodával ingatlanközvetítés, vagy bérbeadás okán szerződést köt, valamint a partner kapcsolattartója.

A kezelt adatok forrása: az érintett, a tulajdonos, a szerződés.

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Mire használjuk

Adatközlés / adattovábbítás

Magánszemély, mint megrendelő neve a címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése, és teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás
 • A számlán szerepeltetjük

nincs

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

 • Számv. tv.-ben előírt ideig

Magánszemély, mint megrendelő telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Megbízási szerződésben szerepel
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Magánszemély, mint megrendelő e-mail címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződésre vonatkozó ajánlattétel

a) érintett hozzájárulása

 • A szerződés visszaérkezését követő munkanap
 • Hozzájárulás esetén a szerződési ajánlat egyeztetésére
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Egyéni vállalkozó, mint megrendelő neve

címe

az adószáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése és teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás
 • A számlán szerepeltetjük

nincs

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

 • Számv. tv.-ben előírt ideig

Egyéni vállalkozó, mint megrendelő   telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Megbízási szerződésben szerepel
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Egyéni vállalkozó, mint megrendelő
e-mail címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződésre vonatkozó ajánlattétel

a) érintett hozzájárulása

 • A szerződés visszaérkezését követő munkanap
 • Hozzájárulás esetén a szerződési ajánlat egyeztetésére
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Nem egyéni vállalkozó, mint megrendelő esetén a szerződéskötésre felhatalmazott neve

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre, ami a számv. tv.-ben előírt ideig kell kezelni.
 • Szerződésen szerepel

Nem egyéni vállalkozó, mint megrendelő partner kapcsolat-tartójának

neve

telefonszáma

email címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

d) jogos érdek érvényesítése: gazdasági érdek a megbízási szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos egyeztetetés, ügyvitel gyorsítása

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás

nincs

Magánszemély, mint haszonélvező

neve

címe

telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése, és teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • sikertelen közvetítés esetén szerződés végét követő 365 nap,
 • sikeres közvetítés esetén a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás

Adatkezelés módja: papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásának, tevékenység elvégzésének elmaradása.

5.2. Ingatlankeresés

Az adatkezelési folyamat célja: Az érdeklődő igényének megfelelő ajánlattétel.

Az érintettek köre: bárki, aki, vagy amely szervezet képviselője a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodát ingatlankeresés miatt megkeres.

A kezelt adatok forrása: az érintett.

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Mire használjuk

Adatközlés / adattovábbítás

Érdeklődő neve, telefonszáma

időpont egyeztetés

a) érintett hozzájárulása

tárgyévet követő év 2. hete

 • Időpont egyeztetésre, és a határidő naplóba bejegyzésre

nincs

Érdeklődő

e-mail címe

érdeklődő igényének pontosítása,

helyszíni megtekintést megelőző tájékoztatás (fénykép, információ)

a) érintett hozzájárulása

a keresési folyamat lezárását követő munkanap

 • fotó és egyéb dokumentum küldés, az előzetes igény felmérésre

nincs

Adatkezelés módja: papír alapú.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az ajánlatok ismertetése, információk megküldésének meghiúsulása.

5.3. Ingatlanbecslés

Az adatkezelési folyamat célja: A szerződésben megjelölt ingatlan ingatlanbecslése.

Az érintettek köre: bárki, aki, vagy amely szervezet képviselője a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodával ingatlanbecslés okán szerződést köt, valamint a partner kapcsolattartója.

A kezelt adatok forrása: az érintett, a szerződés.

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Mire használjuk

Adatközlés / adattovábbítás

Magánszemély, mint megbízó

neve

a címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése, és teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás
 • A számlán szerepeltetjük

nincs

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

 • Számv. tv.-ben előírt ideig

Magánszemély, mint megbízó

telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésben szerepel
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Egyéni vállalkozó, mint megbízó

neve

címe

az adószáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése és teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolattartás
 • A számlán szerepeltetjük

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

 • Számv. tv.-ben előírt ideig

Egyéni vállalkozó, mint megbízó   telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

b) szerződés teljesítése

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésben szerepel
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

nincs

Nem egyéni vállalkozó, mint megbízó esetén a szerződés-kötésre felhatalmazott   neve

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése

b) szerződés teljesítése

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésen szerepel

Nem egyéni vállalkozó, mint megbízó partner kapcsolat-tartójának

neve;

telefonszáma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

d) jogos érdek érvényesítése: gazdasági érdek a megbízási szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos egyeztetetés, ügyvitel gyorsítása

 • a szerződés a számla mellékleteként kerül megőrzésre
 • Szerződésben szerepel
 • Kapcsolattartás, időpont egyeztetés

Magánszemély, vagy egyéni vállalkozó, mint tulajdonos

neve

 • Tulajdonilap lehívására
 • Értékmeghatározó dokumentum elkészítése

d) jogos érdek érvényesítése: gazdasági érdek a megbízási szerződésben foglalt feladatok elvégzése

 • A Ptk. kellék-szavatosságra vonatkozó szabályai szerint: 2 év.
 • Ez alapján kerül lehívásra a tulajdoni lap
 • Értékmeghatározó dokumentumra rávezetésre kerül

Adatkezelés módja: papír alapú.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásának, tevékenység elvégzésének elmaradása.

5.4. szolgáltatás igénybevétele

Az adatkezelési folyamat célja: A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda részére megrendelt szolgáltatáshoz, egyéb beszerzésekhez kapcsolódó adatkezelés.

Az érintettek köre: Bárki, aki, vagy valamely szervezet képviselőjeként a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodaval, mint szolgáltatást nyújtó szerződést köt, vagy annak a kapcsolattartója.

A kezelt adatok forrása: az érintett, a szerződés.

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Mire használjuk

Adatközlés / adattovábbítás

Egyéni vállalkozó esetében a

 • neve
 • címe
 • adószáma
 • bankszámla-száma

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése

b) szerződés teljesítése

a számla melléklete, így vele együtt kezelve

 • Szerződésen szerepel
 • Számlán szerepeltetjük

nincs

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

Számv. tv.-ben előírt ideig

Nem egyéni vállalkozó esetében a megrendelőnél szerződéskötésre felhatalmazott   neve

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés megkötése

b) szerződés teljesítése

a számla melléklete, így vele együtt kezelve

 • Szerződésen szerepel

számla kiállítása

c) jogi kötelezettség

   (Számv. tv.)

Számv. tv.-ben előírt ideig

Partner kapcsolat-tartójának

neve;

telefonszáma

email címe

az adatkezelési folyamat céljára irányuló szerződés teljesítése

d) jogos érdek érvényesítése: gazdasági érdek a megbízási szerződésben foglalt felada-tokkal kapcsola-tos egyeztetetés, ügyvitel gyorsítása

a számla melléklete, így vele együtt kezelve

 • Szerződésen szerepel
 • Kapcsolat-tartásra használjuk

Adatkezelés módja: papír alapú.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vállalkozás részére igénybe veendő szolgáltatások meghiúsulása, egyéb beszerzések sikertelensége.

6. A HONLAP ADATKEZELÉSEI

6.1. A HTTP://POLOSINGATLAN.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A http://polosingatlan.hu weblap google analytics kóddal van ellátva, ezért meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 90 nap.

Cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének, vagyis Önnek az azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó, vagyis az Ön számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó, vagyis az Ön böngészőjével való közvetlen kommunikáció során felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett, vagyis az Ön azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Egyéb információk:

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók, így az Ön számítógépei, mobil eszközei egyértelműen beazonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató, így Ön is.

6.2. A HTTP://POLOSINGATLAN.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A http://polosingatlan.hu weblap sütiket használ. Az adatkezelő szolgáltatója a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó, vagyis az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amit a későbbi látogatás során visszaolvas. Ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: Ön, mint felhasználó azonosítása, nyomon követése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, az aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, és személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 45 nap.

Ön, mint felhasználó a sütit képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

7. KAPCSOLATFELVÉTEL

A PÖLÖS INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodát, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg vonatkozó jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetnek bennünket, mint adatkezelőt.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg. A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az adatkezelés során biztosítja

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a papíralapra felvett anyagokat az előírt tárolási időig zárt szekrényben tárolja, és a meghatározott tárolási időt követően megsemmisíti, amiről feljegyzést készít.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja, azokat illetéktelen részére nem teszi elérhetővé, továbbá a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi mindazokat a műszaki és informatikai, intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szervezeti, szervezési és eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelés biztonságának védelmének megvalósulásukhoz szükségesek, és amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda valamint a partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

10. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda

Önálló képviselője: Pölösné Csanádi Györgyi egyéni vállalkozó

Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 19.

Hatósági nyilvántartásba vétel száma: 6410365

Adószám: 63409019-1-28

Telefonszám: 06-303654547

E-mail: info@polosingatlan.hu

11. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett, vagyis Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jog adta lehetőségek keretei között – a törlését és „elfeledtetését”, a visszavonását, a korlátozását, továbbá élhet a tiltakozási jogával.

Az Ön kérésére írásbeli tájékoztatást adunk Önnek a nálunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. Élve adathordozási jogával kérheti, hogy adjuk ki Önnek az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait annak érdekében, hogy Ön ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit írásban, a fent közölt elérhetőségeinken, illetve az adat felvételénél jelzett módon részünkre bármikor megküldheti, benyújthatja.

Amennyiben kérését Ön nem személyesen, vagy meghatalmazottja útján juttatja el hozzánk, úgy – a jogi kötelezettségünk adta lehetőségek keretei között – csak abban az esetben teszünk eleget kérésének, ha Ön egyértelműen beazonosítható, illetve, ha az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Ön a nálunk kezelt e-mail címéről küldi.

Amennyiben az adataival kapcsolatban jogsértést tapasztal akkor élhet a bírósághoz fordulás és/vagy, hatósághoz fordulás jogával.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

Amennyiben ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést és a következőkről információt kapjon:

 • melyek az adatkezelés céljai;
 • melyek az érintett személyes adatok kategóriái;
 • kik azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • mennyi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotást, amennyiben igen akkor mi az abban alkalmazott logika, az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésére – hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, – a nálunk kezelt adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. A kért információkat a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Ön kérheti a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez, „elfeledtetéshez” való jog:

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Ön, mint érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Jelen esetben nem áll fenn ilyen jog;
 • a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatait ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön a személyes adatait, és az előző bekezdés értelmében azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az általa az Ön nyilvánosságra hozott adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése, „elfeledtetése” nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelésre szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségünk teljesítése érdekében;
 • közérdekből vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogszabály által előírt feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő esetekben;
 • archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból;
 • statisztikai célból;
 • közérdek teljesítése érdekében; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az adatkezelés korlátozása nem más, mint az Adatkezelés (lásd 3.pont) felfüggesztése.

Az érintett kérésére a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatai törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön, mint érintett hozzájárulásával;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult – hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik – arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak

 • közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jog végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Jelen esetben nem áll fenn ilyen jog.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a tevékenységének végzése során automatizált döntéshozatali és profilalkotási módszert nem használ.

Visszavonás joga:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonást követő adatkezelést tiltja, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Jelen esetben nem áll fenn ilyen jog.

Eljárási szabályok:

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén, – figyelembe véve a kérelem összetettségét és azok számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön azt másként nem kéri, a tájékoztatás elektronikus úton kerül kiadásra.

Amennyiben a Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmére vonatkozóan, akkor tájékoztatnia kell Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ biztosításával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az Önnek küldött tájékoztatójában jogi kötelezettségre, jogszabályi engedélyre, jogi korlátozásra vagy bárminemű jogkövetkezményre úgy hivatkozhat, hogy a hivatkozott jogszabály paragrafusát és bekezdését, valamint a szakasz idézését is leírja a tájékoztatójába.

A Pölös Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akinek a személyes adatot továbbította; kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt, a kérésére ezen címzettekről is tájékoztatjuk.

Az információk elektronikus formátumban kerülnek kiadásra, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult, sérelemdíjat követelhet. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó közös felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:

Ön, mint érintett a jogainak megsértése esetén az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu